Skip to Content

Használati feltételek

A folyamatos műszaki fejlesztések és a vonatkozó jogszabályi környezet változásai miatt az itt közölt Használati feltételek időről-időre módosulhatnak és/vagy kiegészülhetnek. Ezért kérjük, hogy honlapunk meglátogatása előtt mindig tekintse át a Használati feltételeket, és vegye figyelembe az időközben történt módosításokat és kiegészítéseket.

Bevezető

Ezt a honlapot a Henkel Magyarország Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/b.) üzemelteti. Noha a honlapon található, a Henkel AG & Co. KGaA (a Henkel vállalatcsoport anyacége) cégre, a Henkel leányvállalataira (így a Henkel Magyarország Kft.-re; a továbbiakban: Henkel), illetve harmadik személyekre vonatkozó információkat a legnagyobb gonddal állítottuk össze, az információk hiánytalansága és hibátlansága nem garantálható. A honlapon előforduló hibákkal kapcsolatban a Henkel nem vállal felelősséget. A honlapon található, jövőre vonatkozó információkat legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint közöljük. A Henkel tényleges eredményei azonban jelentős mértékben eltérhetnek ezektől a jövőre vonatkozó állításoktól, mivel az elért eredmények a Henkel által esetenként nem befolyásolható piaci és makro-ökonómiai tényezők egész sorától függenek. A jövőre vonatkozó állítások módosítására vonatkozó, törvény által előírt kötelezettségek betartásán túl a Henkelnek nem áll szándékában a honlapon található, jövőre vonatkozó állításokat folyamatosan frissíteni.

A honlap használatával a látogatónak korlátozás illetve fenntartás nélkül elfogadnia a honlapra vonatkozó alábbi általános használati feltételeket.

A HONLAP, ILLETVE A HONLAPON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK NEM AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKON BELÜLI VAGY AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ÁLLAMPOLGÁRAI VAGY LAKÓI ÁLTALI HASZNÁLATRA KÉSZÜLTEK. AZ EMLÍTETT SZEMÉLYEKET KÉRJÜK, HOGY KERESSÉK FEL A HENKEL HELYI HONLAPJÁT VAGY A HENKEL AMERIKAI LEÁNYVÁLLALATAINAK A HONLAPJAIT!

A honlap Használatának Általános Feltételei

1. Szerzői jog

A honlap oldalai (azok tartalma, szerkezete) szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogvédelem kiterjed különösen a sokszorosításra, adaptációra, fordításra, más adathordozón történő tárolásra és feldolgozásra ideértve az elektronikus tárolást vagy feldolgozást is. Az oldalak részben vagy egészben történő felhasználása csak a Henkel Magyarország Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Bármilyen információ, adat sokszorosítása, és különösen a szövegek vagy azok részeinek, illetve a képanyagoknak a felhasználása (a Henkel sajtófotók kivételével), vagy bármilyen más célú használata és terjesztése csak a Henkel előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A terjesztés és sokszorosítás jogával a Henkel rendelkezik.

A Henkel sajtófotói csak kiadványszerkesztés céljára használhatók fel. A Henkel sajtófotók kiadványszerkesztés céljára történő sokszorosítása és/vagy elektronikus módosítása esetén a következőképpen fel kell tüntetni a szerzői jogot: „© [év] Henkel Magyarország Kft. Minden jog fenntartva.” Az utánnyomás díjmentes, az anyagokról azonban irattározás céljára másolatot kérünk.

© 2023 Henkel Magyarország Kft., Budapest. Minden jog fenntartva.

2. Védjegyek

A honlap oldalain megjelenő Henkel ovális logója és valamennyi terméknév és/vagy a termékek külső megjelenése a Henkel AG & Co. KGaA, leányvállalatai, licencadói bejegyzett védjegye. Ezeknek a védjegyeknek az illetéktelen használata vagy bitorlása kifejezetten tilos, és a védjegyekről, a szerzői jogról, az egyéb szellemi tulajdonjogokról és a tisztességes piaci versenyről szóló jogszabályokba ütközik.

3. Harmadik személy honlapjára vonatkozó jognyilatkozat

a. A honlap lapjai más, harmadik személy által üzemeltetett honlapokhoz vezető linkeket (azaz „hyperlinkeket”) tartalmaznak. Ezeknek a honlapoknak a tartalmát a Henkel nem ismeri. A Henkel mindössze lehetővé teszi ezeknek a honlapoknak az elérését, tartalmukért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A harmadik személy által üzemeltetett honlapokra vezető linkek célja e honlapok megtalálásának a megkönnyítése, az ezeken az oldalakon található állítások nem tőlünk származnak. A honlapunkon található linkeken keresztül elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett oldalakon közölt tartalmaktól egyértelműen elhatárolódunk. Különösen nem vállalunk felelősséget az ezeken az oldalakon előforduló esetleges törvénysértésekért vagy harmadik személy jogainak megsértéséért.

b. A Henkel honlapjáról hyperlinkeken keresztül elérhető honlapokért kizárólag az adott honlap tulajdonosa felel, ideértve az ott található oldalakon közölt tartalmakat, az ott eladásra kínált termékek értékesítését és az ezzel kapcsolatos rendeléseket.

c. A Henkel nem vállal felelősséget a hyperlinken keresztül elérhető oldalakon előforduló jogsértésekért, beleértve a szerzői jog, védjegyhez fűződő jog, egyéb szellemi tulajdonhoz vagy személyhez fűződő jog sérelmét.

d. Megrendelés vagy egyéb ügyletre vonatkozó jogi nyilatkozattétel esetén csak a felhasználó és az adott honlap tulajdonosa, illetve az ott szereplő ajánlattevő fél vagy személy között jön létre jogviszony, és semmilyen körülmények között sem a Henkel és a felhasználó között. Kérjük, olvassák el a hyperlinken keresztül elért, az ügylettel érintett szállító általános üzleti feltételeit.

e. Az e 3. pont alatti jognyilatkozat a henkel.com honlapon szereplő valamennyi linkre, továbbá bármely olyan honlap tartalmára vonatkozik, amelyre a felhasználó a linkek használatával eljut.

4. Általános jognyilatkozat

A Henkel honlaphasználattal összefüggő kártérítési felelőssége – a kár okától függetlenül – csak a szándékosan vagy súlyos gondatlanság által okozott károkra korlátozódik. A Henkel szerződéses kötelezettségének súlyos megszegése következtében beálló kötelező kártérítési felelőssége esetén a kártérítés teljes összege az előre látható károkra korlátozódik. Ez a Henkel termékfelelősségre vonatkozó hatályos jogszabály vagy bármilyen vállalt szavatossága alapján fennálló kártérítési felelősségét nem érinti. A felelősség fentiek szerinti korlátozása ugyancsak nem vonatkozik az emberi élet veszélyeztetésére, testi sérülés okozására vagy az emberi egészség károsítására.

A Henkel mindent megtesz annak érdekében, hogy a Henkel honlapjai vírusmentesek legyenek, a teljes vírusmentesség azonban nem garantálható. Ezért ajánljuk, hogy dokumentumok vagy adatok letöltése előtt mindenki gondoskodjon a megfelelő vírusvédelemről (pl. vírusirtó használatával).

A Henkel nem garantálja, hogy a Henkel honlapján kínált szolgáltatások hiányosságoktól vagy hibáktól mentesek, illetve mindig elérhetők.

5. Előrejelzések és szándéknyilatkozatok

A honlapon található, jövőre vonatkozó állításokat legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint fogalmaztuk meg. A Henkel tényleges eredményei azonban jelentős mértékben eltérhetnek ezektől a jövőre vonatkozó állításoktól, mivel az elért eredmények a Henkel által esetenként nem befolyásolható piaci és makro-ökonómiai tényezők egész sorától függenek. A jövőre vonatkozó állítások módosításával kapcsolatos, törvény által előírt kötelezettségek betartásán túl a Henkelnek nem áll szándékában a honlapon található, jövőre vonatkozó állításokat folyamatosan frissíteni.

6. Henkel termékek

A honlapon bemutatott márkák / termékek a Henkel világszerte működő vállalatai által kínált egyes termékei. A Henkel nem garantálja, hogy a bemutatott termék Magyarországon is kapható.

Vegyes rendelkezések

Az itt közölt Általános használati feltételekre és azok értelmezésére a magyar jog irányadó, tekintet nélkül az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseire vonatkozó egyezményében foglalt rendelkezésekre, amelyeknek az Általános használati feltételekre történő alkalmazását kifejezetten kizárjuk. Az alkalmazandó jog által megengedett mértékben a honlapunkkal kapcsolatos valamennyi vita eldöntésére valamely magyar bíróság illetékes. Amennyiben az Általános használati feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, vagy azzá válik, az nem érinti a fennmaradó rendelkezésék érvényességét.